Bostøtten Vendelbo

Til dig som har behov for hjælp i eget hjem

Bostøtte – udvikling og stabilitet i eget hjem.

Målgruppe for bostøtte

Bostøtten Vendelbo leverer socialpædagogisk/-psykiatrisk støtte efter servicelovens paragraf 85. Målgruppen for støtten er altså borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsniveau og/eller sociale udfordringer, som bor i eget hjem. Hos Bostøtten Vendelbo tilbyder vi individuelt tilpasset støtte for, at borgeren kan lykkes med så stor grad af selvstændighed som muligt i eget liv.

Vi leverer bostøtte til både tidligere beboere fra vores tre bosteder i Vrå, Lørslev og Thorshøj, som nu bor i eget hjem, samt øvrige nye borgere i hele Nordjylland.

Støtteindsats for bostøtte i eget hjem

Med udgangspunkt i Bostedet Vendelbos grundværdier tilbyder Bostøtten Vendelbo en helhedsorienteret indsats, som er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv. Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre de enkelte opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt.

Vores målsætning er at levere en individuelt tilpasset støtte med udgangspunkt i høj grad af selvbestemmelse i støtteforløbet, da det er essentielt for den positive udvikling, at borgeren tager ejerskab i eget liv og ansvar for egen udvikling. Det er derfor essentielt i bostøtte-indsatsen at fokusere særligt på at styrke den enkelte borgers selvstændighed og livskvalitet ud fra borgerens egen definition af, hvad der karakteriserer et selvstændigt liv, og dermed give borgeren en oplevelse af at udnytte sine ressourcer bedst muligt.

Vi tilbyder fleksibl bostøtte i både dag- og aftentimer samt weekender.

Bostøtteteamet kan bl.a. hjælpe med følgende:

 • Daglig støtte i ADL (almindelig daglig livsførelse) .
 • Skaffe og fastholde job eller uddannelse .
 • Støtte og ledsagelse i kontakten til banker, kommuner, sagsbehandler, jobcenter, læger m.fl.
 • Støtte i at indgå i sociale relationer og etablere og vedligholde sundt netværk.
 • Støtte i forbindelse med behandlingsforløb, medicin, mm.
 • Genoprette og vedligeholde familiære kontakter.
 • Støtte til en hverdag med meningsfuldt indhold, så den enkeltes livskvalitet højnes.
 • Støtte til at fastholde et godt og værdigt liv i egen bolig.
 • Støtte i sundere kost- og motionsvaner.
 • Vi sætter borgernes traditioner og mærkedage i højsædet.
 • Vi vægter borgerens trivsel og tryghed i eget hjem højt.
 • Ejerskab, mestring, mening.
 • Vi tror på, at omsorg også er, at man har en forudsigelig, sund og meningsfuldt dagsrytme.
 • Vi ligger vægt på en anerkendende tilgang.
 • Vi arbejder for og med tillidsfuld relation og gensidig respekt.
 • Vi ligger vægt på sundhedsfremme og forebyggelse.

Pædagogik ved bostøtte

Bostøtten Vendelbo arbejder ud fra en ressourceorienteret og anerkendende tilgang, og behandler den enkelte borger med værdighed, respekt og omsorg, således at sammenspillet giver vilkår, der kan fremme evner og vilje til at samarbejde hos borgeren.

Vi er nysgerrige på borgernes ressourcer og anser borgerne som individer, der formes af og er med til at forme omgivelserne og dermed sig selv. En velfungerende og tillidsfuld relation til borgeren er en grundlæggende forudsætning for, at vi lykkes med den pædagogiske indsats. Derfor vægter vi den gode relation meget højt i vores daglige arbejde.