Menu

Redskaber


 

Miljøterapeutisk behandling

Behandling gennem miljøterapi er et væsentligt element på Bostedet Vendelbo. Miljøterapien handler først og fremmest om mellemmenneskeligt samspil, hvor der tages udgangspunkt i hverdagen på bostedet.
Det handler om kontakt, at være sammen, påvirke, inspirere, motivere og udvikle. Kognitiv tankegang med mindre fokus på følelser og primært fokus på tænkning, adfærd, selvopfattelse og måden at se verden på - er vigtigt på Bostedet Vendelbo.

 

Bostedets væsentlige metoder i behandlingen

  • Socialt samvær
  • Tydelige rammer
  • Dagsrytme
  • Skærmning


Det sociale samvær 


Socialt samvær med de øvrige beboere og personale kan ofte være svært for beboeren. Det kan være nødvendigt for beboeren at trække sig til eget rum, når angst og uro overtager. En adfærd der respekteres af personalet, men ligeledes en adfærd der bør udredes via samtaler med beboeren: Hvorfor er det svært at være i det fælles rum? Hvad kan vi gøre for at lette samvær? 
Motivation i de rette doser er vigtig for at tilskynde lysten til at være sammen med andre. For netop i samværet ligger motivation, inspiration og udvikling. Med andre ord er samvær en socialpædagogisk tilgang, hvor derfokuseres på den enkelte beboers behov. 


Tydelige rammer 


På Bostedet Vendelbo vægter vi tydelige rammer højt, og vi forsøger at forenkle og ensgøre dagligdagen. Med tydelige rammer skal man ikke bruge kræfter på at regne regler ud, hvilket gør det nemmere at navigere i hverdagen og livet. 
På vores botilbud har vi derfor også fokus på entydige medarbejdere, hvor der er enighed omkring rutiner. Rutineprægede handlinger kan integreres og blive til automatiske handlinger hos den enkelte beboer. Derved skabes en tryg og stabil hverdag og konflikter forebygges.


Bostedets dagsrytme


Bostedet Vendelbo tilstræber en ”normal” døgnrytme, hvor der er aktivitet i dagtimerne, samt afslapning og hygge om aftenen. Desuden soves der om natten.

På vores botilbud er dagligdagen lagt i faste rammer med faste tidspunkter. Dagen er således præget af social træning og indlæring af normal social adfærd. Desuden indgår botræning, herunder orden og renlighed i omgivelserne såvel som personlig hygiejne. Vi støtter op omkring beboernes individualitet, så de får størst mulig oplevelse af succes.

De socialpædagogiske aktiviteter tilrettelægges, så beboeren øger deres praktiske færdigheder, deres lyst til en virksom og aktiv dagligdag, deres evne til at samarbejde og deres tro på egne evner og selvværd.

Individuel aktivering
Støtte og motivation til sportsgrene, edb kurser og andre relevante aktiviteter/kurser og uddannelser. Alle forslag bliver taget i betragtning, og der vurderes, om det er et relevant ønske, og om det kan tilpasses ind i stedets hverdag.


Psykisk skærmning


Psykisk skærmning kan beskytte beboeren for sig selv og andr - primært for at give tryghed. Ved ”psykisk skærmning” vil det være en beskyttelse mod ”de mellemmenneskelige relationer” – det kan f.eks. være beskyttelse mod for mange ord, råben osv. Formålet er at reducere ydre forstyrrelser, og hensigten er at reducere uro, angst, indre kaos og aggressivitet. Dermed forebygges uhensigtsmæssige handlinger.

Ekstraordinær ressourcekrævende skærmning er ikke indeholdt i kerneydelsen.